Op grond van het Registratieschema geldt voor springmeesters en schietmeesters die zich willen registreren een vrijstelling voor het praktijkexamen, indien zij aantoonbaar beschikken over voldoende praktijkervaring. Stichting VOMES heeft een interpretatiedocument  vastgesteld met een uitwerking van deze vrijstellingsregeling. De relevante tekst in het Registratieschema, meer specifiek in de bijlagen met de competentie-eisen voor de S-werkvelden, inzake praktijkexamen luidt als volgt. Nota bene: dit is de tekst uit bijlage VI voor de Schietmeester. Zie ook de andere bijlagen.

VI.2 Toetsingsmethode, matrijs en cesuur

Voor de verkrijging van een registratie of een herregistratie legt de kandidaat:

1. een theorie-examen af; en

2. een praktijkexamen af, of toont hij aan dat hij over voldoende praktijkervaring beschikt.

Ad 2. Praktijkexamen/praktijkervaring

(...) Een kandidaat voor een initiële registratie wordt op verzoek vrijgesteld van het praktijkexamen wanneer hij beschikt over voldoende praktijkervaring. Daartoe dient de kandidaat verklaringen in van geregistreerde schietmeesters of andere personen met bewezen deskundigheid waaruit blijkt dat de kandidaat voorafgaand aan de indiening van zijn aanvraag van registratie twee springplannen onder supervisie (mede) heeft opgesteld en uitgevoerd.

Een kandidaat voor een herregistratie wordt op verzoek vrijgesteld van het praktijkexamen wanneer hij beschikt over voldoende praktijkervaring. Daartoe toont de kandidaat aan dat hij voorafgaand aan de indiening van de aanvraag van herregistratie ten minste twee springplannen heeft opgesteld en uitgevoerd. Daartoe voegt de verzoeker verklaringen van de opdrachtgever(s) en of gemeente(n) bij waaruit blijkt dat hij de springplannen heeft opgesteld en uitgevoerd.


Uit deze bepalingen in het Registratieschema blijkt het volgende:

  • De Registratie Instelling (RI) mag op grond van het Registratieschema op de competentieniveaus binnen de S-werkvelden ook initieel registreren en herregistreren ingeval van een met voldoende afgelegd theorie-examen én een bewijs van voldoende praktijkervaring. Er kan met andere worden vrijstelling worden gegeven voor het praktijkexamen. Nota bene: voor OO bestaat die laatste mogelijkheid niet.
  • Aangenomen is dat een beroep op de vrijstelling moet worden gedaan bij de Stichting Examinering VOMES en dat het voldoen daaraan onderdeel is van de Verklaring positief examenresultaat zoals bedoeld in artikel 3.2, sub c, van het Registratieschema.

Aanmelden voor het portfoliogesprek gesprek kan op de beschikbaar gestelde data. Zie hiervoor de planningsmodule.

Mijn winkelwagen

U heeft nog niks in uw winkelwagen.